Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
drinkmysoul
Norway
Reposted fromlifeless lifeless viapokrzywcia pokrzywcia
drinkmysoul
2544 2ec2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapokrzywcia pokrzywcia
drinkmysoul
1686 82d5 420
drinkmysoul
0393 51f9 420
Reposted fromdelain delain viayourheartbeat yourheartbeat
1510 f821 420
Reposted fromsunlight sunlight viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
drinkmysoul
1825 8d05 420
Reposted fromdailylife dailylife viasmalldoll smalldoll
drinkmysoul
7037 1b24 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamslexi mslexi
drinkmysoul
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna viasmalldoll smalldoll
drinkmysoul
9623 8c39 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasmalldoll smalldoll
drinkmysoul
2016 6f13 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanita banita
drinkmysoul
8133 713a 420
drinkmysoul
drinkmysoul
drinkmysoul
6115 d456 420
Każdego z nas dopadnie rzeczywiść.....
drinkmysoul
8356 535d 420
drinkmysoul
Większość ludzi uważa, że najbardziej intymnym doświadczeniem na świecie jest seks. Ale tak nie jest. Seks nie jest najbardziej intymnym przeżyciem, jakie mogą dzielić kochankowie. Nawet gdy jest piękny.Nawet gdy jest idealny. Najbardziej intymnym przeżyciem jest pozwolenie, by ukochane osoby zobaczyły nas w najgorszej formie. Wtedy, gdy jesteśmy najsłabsi. Prawdziwa intymność jest wtedy, gdy nic nie jest idealne.
— Amy Harmon
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialeweloff leweloff
drinkmysoul
9221 46c1 420
Reposted fromBalladyna Balladyna vialeweloff leweloff
1666 afdd 420
Reposted fromlittleblackdress littleblackdress
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl