Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
drinkmysoul
4235 c48b 420
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
0892 817b 420
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
3988 6f85 420
Reposted fromlittlestories littlestories viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
drinkmysoul
9889 f1e5 420
drinkmysoul
2828 7a73 420
drinkmysoul
1577 2cd8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaalone-again alone-again
drinkmysoul
9316 6949 420
Reposted frompiehus piehus viaoutoflove outoflove
2829 b9ca 420
dziewiąta pozycja na liście "rzeczy do zrobienia po sesji"!
Reposted fromlivela livela viaindisputabel indisputabel
drinkmysoul
Last Wave
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.
Reposted fromgivemeheaven givemeheaven viaoutoflove outoflove
drinkmysoul
9923 6dac 420
Reposted fromtfu tfu viaWlodara Wlodara
5160 7f6d 420
Reposted fromfreakish freakish viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
1577 2cd8 420
drinkmysoul
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viayourheartbeat yourheartbeat
drinkmysoul
8481 7945 420
6327 9a19 420
Reposted fromdivi divi viaimchuckbasss imchuckbasss
drinkmysoul
Lubimy wspominać, rozpamiętywać, dzielić włos na czworo. „Dlaczego mi się to przytrafiło?” Po prostu przytrafiło, chuj wie dlaczego, tego nie zmienisz. „Co pomyślą o mnie inni?” Inni o tobie nie myślą. 
— Pokolenie Ikea
Reposted fromaletodelio aletodelio viayoungblood youngblood
drinkmysoul
W psychologii jest takie pojęcie „błysk”. To jest moment, kiedy człowiekowi w głowie się wszystko zmienia, kiedy nagle dociera do niego coś, co było oczywiste od lat, ale teraz nabrało innego wymiaru.
— Jacek Walkiewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl